DUK

Ar „Kurk Lietuvai" vienkartinė ar tęstinė programa? 

Ši programa Lietuvoje inicijuojama jau trečią kartą. Pilotinė JPP „Kurk Lietuvai" startavo 2012 m. rugsėjo mėnesį. Pastarajai labai sėkmingai įsibėgėjus ir sulaukus didelio palaikymo, ES lėšomis finansuojamą JPP „Kurk Lietuvai" ketinama organizuoti bent kelerius ateinančius metus. 

Ar pakanka turėti bakalauro išsilavinimą norint kandidatuoti į šią programą?  

Dalyvauti programoje kviečiami tiek bakalauro, tiek aukštesnių pakopų studijų absolventai.

Kokių studijų krypčių studentai kviečiami dalyvauti?   

Dalyvauti kviečiami visų studijų krypčių absolventai.

Ar „Kurk Lietuvai" programoje gali dalyvauti 2014 m. baigiantys aukštąjį mokslą studentai, kuriems universitetai iki nurodyto „Kurk Lietuvai" atrankos termino dar nebus išdavę baigiamojo diplomo?   

Dalyvauti galima, pateikiant pažymą iš universiteto, kurioje atsispindės studijų pažymiai ir baigiamųjų egzaminų rezultatai. Jeigu nėra žinomi paskutinių egzaminų rezultatai, juos galima pateikti vėlesniu metu, tačiau ne vėliau kaip iki programos pradžios.

Kokiomis kalbomis galima pateikti rekomendacijas?    

Rekomendacijas galima pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.

Kokie yra svarbiausi sėkmingos paraiškos programai kriterijai?   

Be gerų studijų rezultatų ir/ar aktyvaus dalyvavimo visuomeninio pobūdžio projektuose ieškome motyvuotų, iniciatyvių, nebijančių iššūkių ir atsakomybės, linkusių siekiant tikslo nueiti vienu žingsneliu toliau nei visi kiti ir turinčių daug entuziazmo dirbti su valstybinio masto projektais Lietuvoje jaunuolių. 

Kas sudaro atrankos komisiją?     

VšĮ „Investuok Lietuvoje", JPP „Kurk Lietuvai" patarėjų tarybos atstovai bei programoje dalyvaujančių įstaigų specialistai. Taip pat, viename iš pokalbių gali dalyvauti ir JPP "Kurk Lietuvai" dalyviai, kurie pasidalins savo asmenine patirtimi dalyvaujant programoje.

Kaip vyks atranka?

 „Kurk Lietuvai" dalyvių atranka vyks trimis etapais, pagal galimybes  - Skype, telefonu arba gyvo susitikimo metu.

Kokia sutartis bus pasirašoma „Kurk Lietuvai" programos metu?   

Terminuota vienerių metų sutartis su VšĮ „Investuok Lietuvoje".

Ar bus galimybė nutraukti „Kurk Lietuvai" programos sutartį nepasibaigus numatytam laikotarpiui?  

Esant itin svarbioms priežastims ir gavus „Kurk Lietuvai" organizatorių patvirtinimą, bus galimybė prieš laiką nutraukti programos sutartį, pabaigus visus įsipareigotus darbus.

Koks darbo užmokestis mokamas „Kurk Lietuvai" programos dalyviams?    

Dalyviams bus mokamas jų atsakomybes ir pareigas atitinkantis atlyginimas – maždaug tiek, kiek gautų tokį darbą atliekantis valstybės tarnautojas. Taip pat, suteikiamos visos socialinės garantijos.

Kaip bus parenkamos rotacijos ir sudaroma individuali programa? Ar turėsiu galimybę pasirinkti, kur norėčiau dirbti?    

Pirmenybė teikiama programos dalyvio idėjoms ir pasiūlymams. Atsižvelgdami į tai, taip pat įvertinę programos dalyvių žinias, patirtį programos kuratoriai kartu su organizatoriais sudarys individualią rotacijų programą kiekvienam dalyviui. Kiekvienoje rotacijoje programos dalyviai su konkrečiais projektais dirbs poromis - po du ir daugiau žmonių komandoje.

Kokios bus programos dalyvių užduotys bei darbai? Ar galite pateikti pavyzdžių?     

Svarbiausias JPP „Kurk Lietuvai" rotacijos projekto kriterijus - jog programos dalyvis spręstų labai konkrečią, aktualią problemą. Darbo rezultatai turi būti aiškiai pamatuojami ir sukurti neabejotinos pridėtinės vertės Lietuvos gerovės kūrimo kontekste.

Keletas projektų, su kuriais dirba „Kurk Lietuvai" dalyviai, pavyzdžių: „Tyrimai dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi konkurencinėje rinkoje", „Seimo ir visuomenės bendradarbiavimo skatinimas elektroninėmis priemonėmis", „Study in Lithuania projekto viešinimas", „Jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo programos rengimas ir įgyvendinimas", „Lietuvos studentų praktikų ir stažuočių valstybiniame sektoriuje kokybės gerinimas", "Atvirų duomenų projekto įgyvendinimas", „Statistinė ekonominė viešųjų investicijų analizė", pan.

Daugiau pavyzdžių galima rasti skiltyje Dalyviai.

Kaip vyks darbo pasiskirstymas „Kurk Lietuvai" programos metu?    

Programos dalyviai prie kiekvieno rotacijos projekto dirbs poromis. Jie tarpusavyje pasidalins individualias užduotis ir prisiims atsakomybę už šių užduočių įgyvendinimą bei rezultatus.

„Kurk Lietuvai" dalyviai bus pilnaverčiai juos rotacijai priimančios institucijos komandos nariai. „Kurk Lietuvai" dalyviai su šia komanda, komandos vadovu nuolat bendraus aktualiais projekto klausimais.
Iš programos dalyvių taip pat tikimasi, jog esant poreikiui, jie su komandos pagalba į darbą įtrauks kitas projektui įgyvendinti reikalingas šalis. 

Kaip bus vertinami dalyvių pasirodymai programos metu?     

Kiekvieną „Kurk Lietuvai" dalyvį kasdieniame darbe vertins jam paskirtas kuratorius bei tiesioginis vadovas institucijoje, kurioje vyksta rotacija.

Bent kartą per mėnesį vyks periodiniai susirinkimai su programos organizatoriais, kurių metu bus pristatoma, kas nuveikta, aptariama, kokios pagalbos reikia, pan.

Kas keturis mėnesius, prieš pradedant naują rotaciją, už įvykdytus darbus bus atsiskaitoma „Kurk Lietuvai" komisijai, kurią sudaro programą organizuojančių institucijų atstovai bei keletas ekspertų iš viešojo bei privataus sektoriaus. Šiai komisijai taip pat bus pristatomi ateinančios rotacijos projektai ir jų įgyvendinimo planas.

Ar turėsiu galimybę po programos įsidarbinti vienoje iš institucijų, dalyvavusių „Kurk Lietuvai" programoje?     

Pasibaigus „Kurk Lietuvai" programai ilgalaikė darbo vieta nebus garantuojama, tačiau sėkmingai dirbę jos dalyviai turės daugiau galimybių įsidarbinti kandidatuodami į laisvas institucijų darbo vietas.

Programos metu jos dalyviams bus suteikiamos galimybės suburti platų kontaktų tinklą, susipažinti su įvairiais viešojo bei privataus sektorių atstovais ir užmegzti ateities karjerai naudingas pažintis. Taip pat, JPP „Kurk Lietuvai" metu vyks karjeros planavimo mokymai ir diskusijos. Vertingais patarimais dalinsis personalo atrankos agentūrų specialistai.

Ar pasibaigus „Kurk Lietuvai" programai bus išduodamos sertifikatas/diplomas, liudijantis apie dalyvavimą šioje programoje?     

Taip. Dalyviams, sėkmingai pabaigus „Kurk Lietuvai" programą, bus išduodami sertifikatai, kuriuose bus nurodoma programos pavadinimas, institucijos, kuriose dalyvis dirbo bei jo vykdyti projektai. Sertifikatus pasirašys priimančių institucijų vadovai.

Ką dar, be kasdienių darbų valstybiniame sektoriuje, veikia 20 JPP „Kurk Lietuvai" dalyvių?     

Programos dalyviai labai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, kur atstovauja „Kurk Lietuvai" arba konkretų rotacijos projektą, Ministeriją, t.t. Šiuose renginiuose yra skaitomi pranešimai, užmezgami naudingi kontaktai, inicijuojamos aktualios diskusijos.

Programos dalyviai bent kartą per mėnesį organizuoja susitikimus su miestų savivaldybėmis, mokyklomis, įdomiais žmonėmis, organizacijomis, įmonėmis,pan. Pavyzdžiui, JPP „Kurk Lietuvai" dalyviai su komandos draugais grįžta į savo gimtuosius miestus bei miestelius, kur su vietos mokyklų mokiniais dalijasi savo patirtimi bei patarimais apie specialybės pasirinkimą, tolimesnių studijų, darbo praktikos planavimą, t.t.

JPP „Kurk Lietuvai" dalyviai, pagal savo asmeninius interesus, buriasi komandinėms veikloms: gerumo akcijoms, bendruomenių iniciatyvoms, sporto varžyboms, protų mūšiams, t.t. Jaunuoliai patys inicijuoja ir įgyvendina šias veiklas.