NAUJAUSI DIENORAŠČIO ĮRAŠAI

Pradėjus analizuoti moterų verslumo Lietuvoje temą, teko susidurti su ne viena stereotipine nuomone, kad užsiiminėjame feministine veikla arba kad pačios skatiname diskriminaciją vyrų atžvilgiu. Nors ir stengėmės nesivelti į lyčių lygybės temą, kalbėdamos apie moterų verslumą, vis dėlto iš analizės šio klausimo negalėjome išbraukti. Pagal lyčių lygybės indeksą Lietuvoje moterys yra pilnavertiškai įsitraukusios į darbo rinką ir šie rodikliai net gerokai viršija ES vidurkį! Taigi, gal ne visos moterys nori būti tik „mamkos ir pupytės“ ?! Lietuvoje pagrindinės menko moterų verslumo problemos nėra susijusios su norais, stereotipais ar neveiklumu, o su žinių, gerosios praktikos bei verslo kontaktų trūkumu. Svarbus dėmesys ir tikslingai nukreipti veiksmai, kurie padrąsintų moteris imtis savo verslo. Kaip rodo daugelis gerosios praktikos pavyzdžių, sėkminga verslininkė turi ir sėkmingą šeimą, taigi, pasirinkimų yra šiek tiek daugiau negu tik „mamka ar pupytė“, kai kalbame apie moterų savirealizaciją visuomenėje.

Naujienos

Daž­nai kal­ba­ma, kiek daug prob­le­mų Lie­tu­vo­je, ta­čiau tas ne­to­bu­lu­mas, pa­sak 23 me­tų psi­cho­lo­gės ir ra­šy­to­jos Unės Kau­nai­tės, kaip tik ir yra Lie­tu­vos to­bu­lu­mas. Pui­kiau­sia erd­vė įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas. To­dėl jau­niems ir veik­liems žmo­nėms rei­kia su­grįž­ti, nes Lie­tu­vo­je la­biau nei kur ki­tur ga­li at­skleis­ti sa­vo ge­bė­ji­mus.

2014 spalio 08

FACEBOOK SRAUTAS